Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov spotrebiteľa – GDPR

V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov - Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov(ďalej iba Nariadenie GDPR), ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti Oficína s. r. o. s Nariadením GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky), uvádzame všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov v nasledovnom texte.

1. SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

1.1 NÁKUP POUKÁŽIEK ONLINE

Za účelom riadneho vybavenia a doručenia Vašej poukážky spracúvame nasledovné údaje:

 • meno a priezvisko
 • e-mailová adresa
 • dodacia a fakturačná adresa
 • telefónne číslo
 • predmet objednávky

Právnym základom spracúvania osobných údajov je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru zákazníkovi článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR a článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR. Osobné údaje uvedené vyššie sú potrebné k nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, resp. k uzavretiu kúpnej zmluvy a sú spracovávané výlučne na to, aby bol zakúpený tovar riadne doručený, alebo v prípade vybavovania reklamácií. Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

1.2. SPRACOVANIE SPRÁV Z KONTAKTNÉHO FORMULÁRA

V súvislosti z vybavením Vašej správy spracúvame naslednúce údaje:

 • meno a priezvisko
 • e-mailová adresa
 • telefón
 • správa

2. UPLATNENIE PRÁV A PRÁVNYCH NÁROKOV

Spoločnosť Oficína s. r. o. môže Vaše osobné údaje spracovávať aj z dôvodu, že ich potrebuje na uplatnenie práv a právnych nárokov (napr. neuhradená pohľadávka). Ďalej môže Vaše osobné údaje spracovávať aj z dôvodu, že ich potrebuje na účely kontrol vykonávaných orgánmi verejnej moci a z ďalších obdobných dôvodov. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa a právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenie GDPR.

3. PLNENIE ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ

Vaše osobné údaje sú uchovávané aj za účelom plnenia zákonných povinností, ktorými sú uchovávanie údajov v našom účtovníctve, alebo pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad našou činosťou. Tieto údaje sú uchovávané po dobu určenú príslušnými právnymi predpismi. Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenie GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach).

4. ODOVZDÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV TRETÍM SUBJEKTOM

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou situácii opísaných nižšie:

4.1 DORUČENIE POUKÁŽIEK

Spoločnosť Oficína s. r. o. odovzdáva tie údaje prepravcovi, ktoré sú nevyhnutné na riadne doručenie tovaru, predovšetkým meno, priezvisko, dodacia adresa a telefónne číslo. V prípade dobierky celkovú sumu objednávky, ktorú treba uhradiť prepravcovi. Prepravca tieto údaje využíva výhradne za účelom dodania tovaru.

4.2 PLATBA KARTOU

Spoločnosť Oficína s. r. o. nedisponuje údajmi o Vašich platobných kartách, ktoré používate pri tomto spôsobe platby. Platba je realizovaná cez zabezpečenú platobnú bránu príslušnej bankovej inštitúcie a je nám poskytnutý iba výsledok transakcie.

4.3. GOOGLE ANALYTICS

Spoločnosť Oficína s. r. o. odovzdáva dáta spoločnosti Google. Dáta zhromaždujú počet návštev, zdroj náštevy a navštívené stránky.

5. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.

Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo:

 • požadovať prístup k osobným údajom
 • na opravu osobných údajov
 • na vymazanie osobných údajov
 • na obmedzenie spracúvania osobných údajov
 • právo na prenosnosť osobných údajov
 • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti Oficína s. r. o.:

 • písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením mena a priezviska poverenej osoby elektronicky zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu officina@barbierky.sk
 • Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.